ระบบมาตรฐานความปลอดภัย

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม และ สารทำความเย็นประเภทอื่นๆ จะต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำทุกปีบริษัท จีนอส อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด มีความสามารถ และพร้อมในการให้บริการ plant survey ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องทำน้ำเย็น หรือ ระบบทำความเย็น และ ดำเนินการส่งรายงานความปลอดภัยในกับ กรมโรงงานได้สำหรับ ลูกค้าที่ให้ดำเนินการให้ประกอบด้วย Bayer Thai, TPCC, Thai ABS, IRPC, Linde และ อื่นๆ


...


...


...


...