กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม


ช่วยเหลือชุมชน

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

กิจกรรมขึ้นปีใหม่

ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปีให้พนักงาน

กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมภายใน Genos Innovation

กิจกรรมภายใน Genos Innovation